Polski    Niemiecki    Lietuvos
Dzisiaj jest
sobota, 22 lipca 2017, 203 dzień roku, imieniny Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca
gminaszczecinek.pl
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Uzależnienia
22 lipca 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Uzależnienia

 

Alkoholizm to stale postępujące, przewlekłe schorzenie. Uzależnienie od alkoholu powoduje szereg groźnych dla zdrowia i życia powikłań. Choroba alkoholowa jest w rzeczywistości znana ludzkości od tysięcy lat i ma swoje podłoże w czynnikach biologicznych np. genetycznych, psychologicznych, socjalnych oraz środowiskowych.           W trakcie nadużywania napojów alkoholowych ujawniają się liczne objawy alkoholizmu, które mają całościowo degradujący charakter dla osoby alkoholika, a także jego otoczenia rodzinnego.

Gdy pojawiają się charakterystyczne objawy uzależnienia od alkoholu czyli:

 1. Zwiększa się częstość wypijanego alkoholu,
 2. Zmienia się cel picia (staje się lekiem na niepowodzenia frustracje),
 3. Picie staje się stereotypem (sytuacje związane z piciem dominują życie, narasta niepokój, drażliwość               w sytuacji niemożności napicia się),
 4. Alkohol spożywany jest w sytuacjach niedozwolonych (prowadzenie pojazdów, picie w pracy, w ciąży            i karmienia piersią),
 5. Notuje się incydenty upojenia,
 6. Picie alkoholu niepokoi i osoby z otoczenia sugerują odstawienie lub ograniczenie picia,
 7. Picie alkoholu służy leczeniu objawów abstynencyjnych – „ picie na klin”,
 8. Nie pamiętamy sytuacji związanych z piciem ( pojawią się tzw. luki pamięciowe) 

OZNACZA, ŻE PICIE ALKOHOLU STAJE SIĘ PROBLEMEM

 Choroba alkoholowa problem rodziny dysfunkcyjnej

            Niewątpliwie alkoholizm jest chorobą całej rodziny a nie tylko jednego z członków. Wielu ludziom trudno jest zrozumieć, skąd bierze się właśnie takie podejście. Przyjrzyjmy się zatem bliżej rodzinie, w której obecny jest problem alkoholowy. 

            Objawy alkoholizmu jednego z członków rodziny są główną zasadą organizującą      i nadającą kształt życiu rodzinnemu. Tak też w okresie początkowym rodzina, podobnie jak alkoholik, zaprzecza istnieniu problemu choroby alkoholowej. Nikt na tym etapie nie myśli    o szukaniu jakiejkolwiek pomocy. Potem następują próby pozbycia się problemu, tzn. rodzina ogranicza kontakt z otoczeniem, chroni swój wizerunek zewnętrzny, mino narastających nieporozumień, konfliktów i awantur. Kolejny etap uzależnienia od alkoholu to faza chaosu - wiąże się z utratą nadziei na rozwiązanie problemu. U dzieci coraz bardziej widoczne stają się problemy emocjonalne, a współmałżonek toleruje picie, chroni i kryje pijącego. Wynika  z tego, że cała energia rodziny koncentruje się głownie na próbach wpłynięcia na zachowania alkoholika i na przeciwdziałaniu im. Tym samym zaniedbuje się inne ważne sfery życia rodzinnego, a prawidłowe wychowywanie dzieci na skutek postępującego uzależnienia od alkoholu, właściwie staje się niemożliwe. Uzależnienie od alkoholu staje się osią spraw rodzinnych. Alkoholizm stopniowo zaczyna dominować w obszarze myślenie, kształtowania postaw oraz działań krewnych osoby pijącej. Choroba alkoholowa w wymiarze interpersonalnym dotyka trwale najbliższych alkoholika i wyrządza im ogromne szkody.

            Osoby współuzależnione są najczęściej nieświadomymi pomocnikami w piciu             i w największym stopniu przyczyniają się do decyzji o jego zaprzestaniu i zwróceniu się       o pomoc, mającej na celu możliwe jak najszybsze rozpoznanie objawów alkoholizmu      i rozpoczęciu specjalistycznego leczenia. Tu jednak kryje się problem trudności   w podjęciu działań, mających na celu przeciwstawienie się alkoholizmowi członka rodziny. Krewni osoby pijącej odczuwają dyskomfort, związany z błędnym przekonaniem, że wystąpią przeciw niej.

Uzależnienie od alkoholu a DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików).

            Takie funkcjonowanie rodziny a w szczególności wychowywanie dzieci jest niemożliwe. Dzieci alkoholików są najbardziej bezbronne i poszkodowane. Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym poza podatnością na uzależnienie od alkoholu przejawią w życiu dorosłym szereg charakterystycznych cech. Warto zatem aby DDA zaznajomiły się ze zbiorem praw, które powinny ułatwić rozliczenie z przeszłością i pomóc w dokonywaniu zmian     w swoim życiu. I żyć w taki sposób w jaki sam chce. 

            Doświadczenia członków rodziny dysfunkcyjnej dotkniętej alkoholizmem są różne   i zależą od wielu czynników. Poszczególne osoby różnią się między sobą pod względem nasilenia i rodzaju problemów. Choroba alkoholowa wywarła jednak na nich wszystkich wiele podobieństw w sferze skutków. A znajomość podobieństw stanowi podstawowa pomoc jakiej chcemy Ci udzielić w formie terapii.

            Gminna Komisja jest powoływana przez Wójta Gminy Szczecinek Zarządzeniem      Nr 29/20116 z dnia 15 lutego 2016r. na podstawie art. 41 ust. 3 Ustawy z dnia 26 października 1982r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (art. 41 ust. 4 w/w ustawy). Zasady wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych określa Rada Gminy  w gminnych programach rozwiązywania problemów alkoholowych.

W skład Komisji wchodzą:

 1.     Sztyler - Wysocka Anna - Przewodnicząca Komisji
 2.     Jarosz Anna - Sekretarz Komisji
 3.     Kubica Lucyna - Członek Komisji
 4.      Haba Ryszard - Członek Komisji
 5.      Borowski Mateusz - Członek Komisji

ZADANIA KOMISJI

Do zadań Komisji zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu                  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy:

 1. Opiniowanie i koordynowanie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Szczecinek.
 2. Opiniowanie sprawozdań z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 3. Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych        z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanii.
 4. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 5. Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy,       o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawanie i podawane są napoje alkoholowe)
 6. Podejmowanie działań zmierzających do poddania sie leczeniu odwykowemu osób uzaleznionych od alkoholu.
 7. Pozyskiwanie informacji od Policji, Pracowników Socjalnych GOPS, Nauczycieli, Wychowawców informacji dotyczących przemocy w rodzinach, demoralizacji nieletnich, zakłóceniach porządku.
 8. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych jako podstawy do wszczęcia postępowania o podjęcie leczenia odwykowego.
 9. Przygotowywanie wniosków do Sądu o poddanie sie leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 10. Ustalenie czy w rodzinie nie dochodzi do przemocy fizycznej i psychicznej nad członkami rodziny.
 11. Przygotowaywanie wniosków do Prokuratury Rejonowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego art. 207 KK oraz art. 12 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 12. Monitorowanie, czy obrót alkoholem nie narusza przepisów ustawy oraz przeprowadzania kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 13. Przygotowywanie i opiniowanie wniosków o cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
 14. Inicjowanie działań mających na celu ograniczanie konsumpcji napojów alkoholowych w określonych miejscach lub czasie na terenie Gminy.
 15. Współpraca z instytucjami:
 • Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku
 • Szkoły z terenu Gminy Szczecinek
 • Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej „PATRONKA” w Szczecinku
 • Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej „SALUS” w Szczecinku
 • Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej  w Szczecinku
 • Sąd Rejonowy w Szczecinku
 • Prokuratura Rejonowa w Szczecinku
 • Zespół Kuratorów Rodzinnych i dla Dorosłych
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
 • Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie w Szczecinku
 • Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
 •  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

AKTY PRAWNE:

 

PROBLEM ALKOHOLOWY - czy mnie to dotyczy?

            W związku z tym, że ludzie różnią się między sobą w sposobie reagowania na alkohol oraz rozkładania go    w organizmie, nie można precyzyjnie wskazać jednej, obowiązującej dla wszystkich dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna pod względem ogólnego stanu zdrowia, jak również prawdopodobieństwa rozwoju uzależnienia. Podobnie rzecz ma się z częstotliwością picia. Można jednak określić limity spożywania alkoholu, których przestrzeganie ogranicza ryzyko wystąpienia szkód zdrowotnych i społecznych.
Klikając na poniższy link możesz zapoznać ze szczegółowymi informacjami w tym zakresie
http://www.wyhamujwpore.pl/Articles/view/24/Limity-spozycia

 

Jeżeli Twoi bliscy mają problem

z uzależnieniem od alkoholu bądź narkotyków zwróć się do nas!!!

 

Wniosek o wszczęcie postępowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu

może złożyć KAŻDY!!!

Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy Szczecinek pokój nr 26 II piętro.

 

KONTAKT:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinku

ul. Pilska 3

78-400 Szczecinek

Informacji udziela:

Anna Jarosz

pokój nr 26

tel. 94 37 432 94 wew. 49

e-mail: a.jarosz@gminaszczecinek.pl

Mieszkańcy Gminy Szczecinek zmagający się z nałogami lub przemocą w rodzinie mogą korzystać z bezpłatnych porad psychologa w punkcie konsultacyjnym.

Punkt Konsultacyjny przy Urzędzie Gminy Szczecinek.

Czynny:  ŚRODA w godzinach 1300 - 1500

Podstawowe zadania Punktu Konsultacyjnego:

 • motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii            w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego,
 • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia,
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. przez rozmowy podtrzymujące),
 • rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia                  i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
 • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 • gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy  kompetencji poszczególnych służb      i instytucji z terenu Gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.

Pomarańczowa linia:

 • 801-14-00-68 - pomoc rodzinom dzieci, które sięgają po alkohol, narkotyki, inne substancje psychoaktywne,

Niebieska Linia:

 • 801-12-00-02 - pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie.

 

PROFESJONALNĄ POMOC UZYSKASZ:

 •  całodobowy odział terapii uzależniania od alkoholu/leczenia uzależnień.

"PATRONKA" Sp.z o.o.

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

ul. Lelewela 15

78-400 Szczecinek

tel. 94 37 401 06

 • dzienny oddział terapii uzależniania od alkoholu/leczenia uzależnień.

"PATRONKA" Sp.z o.o.

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

ul. Klasztorna 11

78-400 Szczecinek

tel. 94 37 214 35

 •  Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

NZOZ „SALUS” 

ul. Kościuszki 38c

78-400 Szczecinek

 

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE DLA DZIECI:

LP

MIEJSCOWOŚĆ

(SALE WIEJSKIE)

DZIEŃ

GODZINY

OSOBA

PROWADZĄCA

1.

DRĘŻNO

SOBOTA

1300 - 1500

Pani Ilona Michałowska - Olechnowicz

2.

DZIKI

ŚRODA

1600 - 1800

Pani Ilona Michałowska - Olechnowicz

3.

KUSOWO

SOBOTA

830 - 1030

Pani Ilona Michałowska - Olechnowicz

4.

KRĄGŁE

SOBOTA

1045 - 1245

Pani Ilona Michałowska - Olechnowicz

5.

SKOTNIKI

SOBOTA

1050 - 1250

Pani Magdalena Naja - Ostromirska

6.

STARE WIERZCHOWO

WTOREK

1550 - 1750

Pani Ilona Michałowska - Olechnowicz

7.

TRZEBIECHOWO

SOBOTA

830 - 1030

Pani Magdalena Naja - Ostromirska

8.

WIERZCHOWO

WTOREK

1800 - 2000

Pani Ilona Michałowska - Olechnowicz

 

 

 WAŻNE LINKI:

http://www.powstrzymaj.pl/

http://www.niebotak.pl/

http://ciazabezalkoholu.pl/

http://www.alkoholoweliczydelko.pl/

http://www.lekarzureagujnaprzemoc.pl/

 

 

                    

 

 

 

 

Anna Jarosz
DOdaj ogłoszenie
Gmina Szczecinek, ul. Pilska 3, 78-400 Szczecinek, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie
tel.: 94 37 432 48, fax: 94 37 420 08, email: sekretariat@gminaszczecinek.pl, http://www.gminaszczecinek.pl
NIP: 673-177-25-36, Regon: 330920908
Bank Spółdzielczy w Jastrowiu: 26 8935 0009 1344 9079 2000 0010
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@    |    zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x