Polski    Niemiecki    Lietuvos
Dzisiaj jest
sobota, 22 lipca 2017, 203 dzień roku, imieniny Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca
gminaszczecinek.pl
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / 500 plus
22 lipca 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

500 plus

 

Program „Rodzina 500+”

1. Informacje ogólne

Program „Rodzina 500+” to pomoc finansowa państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł netto  w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. 

2. Kto otrzyma świadczenie?

Świadczenie to przysługuje matce, ojcu opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Opiekunem faktycznym jest osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem pod warunkiem, że wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka.

Z pomocy tej skorzystają tak więc rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina   z dwojgiem lub więcej niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców. Dodatkowo do składu rodziny wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

UWAGA: użyte w ustawie sformułowanie  „pierwsze dziecko” – oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Przykład: małżeństwo wychowuje troje dzieci w wieku: 5,12 i 19 lat. Zgodnie z przepisami ustawy pierwszym dzieckiem w tej sytuacji jest to w wieku 12 lat, drugim to w wieku 5 lat. Na drugie dziecko mogą ubiegać się o świadczenie wychowawcze bez kryterium dochodowego, na pierwsze z kryterium. Dziecko w wieku 19 lat jedynie wchodzi w skład rodziny przy obliczaniu dochodu.

3. Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Zatem otrzymają je zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych, separowanych lub żyjących w rozłączeniu wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli rodzice zgodnie z planem wychowawczym dzielą się opieką nad dzieckiem, wówczas oboje mają prawo złożyć wniosek. Oboje dostaną świadczenie proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.

Ważne! Rozwód, separacja oraz plan wychowawczy dotyczący opieki naprzemiennej muszą być udokumentowane prawomocnym orzeczeniem sądu.

4. Co w przypadku związków nieformalnych ( tzw. rodzin patchworkowych)?

Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko, które ukończyło 18 lat nie jest już pierwszym dzieckiem
w rodzinie zgodnie z definicją ustawową, ale do ukończenia  25. roku życia jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).

5. Świadczenie wychowawcze dla rodziców po rozwodzie

Jeśli po rozwodzie dziecko nie mieszka z rodzicem, to nie będzie on mógł wnioskować o świadczenie wychowawcze na nie ani uwzględnić dziecka w składzie rodziny, składając wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego na inne dziecko, które mieszka z nim w ramach nowej rodziny/związku.

Gdy rodzic złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na dziecko z nowej rodziny/związku, to będzie ono w myśl ustawy pierwszym dzieckiem.

W takim przypadku rozwiedzeni rodzice tworzący odrębne rodziny będą identycznie traktowani – aby uzyskać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko wychowywane w swoich rodzinach, będą musieli spełnić kryterium dochodowe.

6. Świadczenie 500+ dla dzieci w pieczy zastępczej

Dzieci w pieczy zastępczej także otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone    w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa świadczenia: dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek.

Dla kogo dodatek wychowawczy?

Dodatek ten przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Ważne! Dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej (art. 226 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Dla kogo dodatek do zryczałtowanej kwoty?

W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, na każde dziecko umieszczone w tej placówce, przysługuje do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Dodatek ten przysługuje na wniosek dyrektora placówki.

Uwaga!

Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty  nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia.

Gdzie złożyć wniosek?

Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wzór wniosku nie jest określany rozporządzeniem. Jest to analogiczne rozwiązanie jak w przypadku świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.

Ważne! Nie obowiązuje wzór wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego określony  w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Na jaki okres przysługuje dodatek?

Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

Od kiedy przysługuje dodatek?

Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

Ważne terminy!

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, przysługującego na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.), prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia).

Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 15 czerwca, dostanie wyrównanie od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero  np. 7 lipca, dodatek będzie przysługiwał tylko od lipca.

Dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty jest finansowany w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Gmina i powiat nie ponoszą wydatków związanych z tym świadczeniem. 

7. Kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

8. Marnotrawstwo świadczenia wychowawczego - co wtedy?

W przypadku, gdy osoba marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ wypłacający to świadczenie przekazuje należne takiej osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług - np. żłobka czy zajęć pozalekcyjnych.

Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wychowawczego lub osoby pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem, w tym również w przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka, wydatkowania tego świadczenia niezgodnie z celem oraz w sytuacji marnotrawienia świadczeń organ właściwy oraz marszałek województwa mogą wystąpić do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

9. Kiedy będzie można składać wnioski?

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (do 1 lipca 2016 r.), osoby ubiegające się dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. W przypadku złożenia wniosku po  1 lipca 2016r. świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata nastąpi w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów.

Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie  do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wejdzie w życie.

10.  Gdzie  i jak załatwić formalności?

Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mogą być składane:

 • w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku przy ulicy Pilskiej 3, w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz. 7.00 do 15.00, w czwartek od godz. 8.00 do godz. 16.00, w pok. nr 22,
   
 • w mobilnych punktach utworzonych na terenie gminy, 

 - og_500p.jpg

DATA

MIEJSCOWOŚCI

GODZINA

MIEJSCE SPOTKANIA

01.04.2016 r.

SKOTNIKI

9.00 – 17.00

SALA WIEJSKA
 W SKOTNIKACH

04 - 05.04.2016 r.

PARSĘCKO, DALĘCINO, DALĘCINKO, BRODŹCE, TARNINA, OPOCZYSKA

9.00 -17.00

SALA WIEJSKA   (BIBLIOTEKA)           W PARSĘCKU

06.04.2016 r.

SPORE, TRZCINNO, DOBROGOSZCZ,
NOWE GONNE, BRZEŹNO, GAŁOWO, KRASNOBRZEG,

9.00 - 17.00

SP  SPORE

07 – 08.04.2016 r.

BUCZEK, ŻÓŁTNICA, WOJNOWO, DRAWIEŃ, WĄGRODNO, SIERSZENISKA, OMULNA

9.00 – 17.00

SP ŻÓŁTNICA

11 -13.04.2016 r.

GWDA WIELKA, GWDA MAŁA, WIELISŁAWICE, GROCHOWISKA, MARCELIN, GODZIMIERZ

9.00 - 17.00

SP  GWDA WIELKA

14 – 15.04.2016 r.

JELENINO, MOSINA, DĘBOWO, SITNO

9.00 - 17.00

SALA WIEJSKA
W JELENINIE

18 – 20.04.2016 r.

TUROWO, MIĘKOWO, SPOTKANIE

9.00 - 17.00

SP TUROWO

21 – 22.04.2016 r.

STARE WIERZCHOWO, GRĄBCZYN, DRĘŻNO, KRĄGŁE

9.00 – 17.00

SALA WIEJSKA
W STARYM WIERZCHOWIE

25 – 27.04.2016 r.

WIERZCHOWO, BIAŁE, WĘGLEWO, SŁAWĘCICE, PIETRZYKOWO

9.00 – 17.00

SP WIERZCHOWO

28.04.2016 r.

WILCZE LASKI

9.00 - 17.00

SALA WIEJSKA
W WILCZYCH LASKACH

28.04.2016 r.

DZIKI

9.00 – 17.00

SALA WIEJSKA
W DZIKACH

29.04.2016 r.

TRZEBIECHOWO, KUSOWO, KWAKOWO

9.00 -17.00

SALA WIEJSKA
W TRZEBIECHOWIE

 

 • drogą elektroniczną przede wszystkim za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (czyli przy pomocy Platformy Informacyjno - Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mpips.gov.pl/ czyli za pośrednictwem tzw. emp@atii). Sposób ten umożliwia przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego drogą elektroniczną.
   
 • za pomocą systemu teleinformatycznego: udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (czyli przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych – PUE) – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego danej gminy, która zobowiązana będzie wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej (art. 13 ust. 15 ustawy)
   
 • za pomocą banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego danej gminy, która zobowiązana będzie wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej (art. 13 ust. 15 ustawy).

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

11. Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:

W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku dołącza odpowiednio:

 1. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
   
  1. oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.); wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia,
    
  2. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia,
    
  3. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia,
    
  4. umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
    
  5. umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego  do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
    
  6. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
    
  7. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
    
  8. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
    
   • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
     
   • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
     
  9. dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
    
  10. dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
    
  11. dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;
    
 2. kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.3));
   
 3. kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
   
 4. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
   
 5. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
   
 6. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
   
 7. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (m. in. kserokopia pitów 11 za 2014 r., kserokopię dowodu osobistego osoby ubiegającej sie o świadczenie wychowawcze, Kserokopie aktów urodzenia dzieci)

W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu - dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko nie obowiązują dokumenty dotyczące sytuacji dochodowej rodziny.

12. Jak obliczyć dochód?

Dochód jest wyliczany tak jak w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Dochód na członka rodziny liczymy, sumując wszystkie dochody jej członków uzyskane w roku bazowym – teraz jest to 2014 rok - i dzieląc na liczbę osób pozostających w składzie rodziny. Są to dochody opodatkowane (rozliczane w Urzędzie Skarbowym) oraz dochody nieopodatkowane (np. alimenty, stypendia, dochody z gospodarstwa rolnego). Jeżeli w 2014 roku członek rodziny nie osiągał dochodów a potem podjął zatrudnienie należy to udokumentować (zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodu netto z pierwszego miesiąca następującego po miesiącu,  w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, tzn. jeżeli osoba podjęła zatrudnienie w lutym 2016 r., to zobowiązana jest donieść zaświadczenie o wysokości dochodu netto za marzec 2016., ). Jeżeli dochód z 2014 roku został utracony także należy dostarczyć dokumenty pozwalające na jego odliczenie (świadectwo pracy, PIT od pracodawcy za 2014 rok itp.).

UWAGA: dochody opodatkowane - oznacza to przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych  w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

13. Sposób wypłaty

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane przelewem na konto oraz w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku. Numer konta będzie można podać przy składaniu wniosku.

14. "500 plus" a inne świadczenia dla rodzin?

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

15. Uzyskanie dodatkowych dochodów w trakcie otrzymywania świadczenia

Jeśli w trakcie pobierania świadczenia nastąpi uzyskiwanie nowego  dochodu, mające wpływ na prawo do świadczenia (np. podjęcie zatrudnienia, nabycie uprawnień do renty), należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić organ wypłacający (w przypadku zwiększenia dochodu świadczenie nie będzie przysługiwać na pierwsze lub jedyne dziecko).

16. Wstrzymanie wypłaty świadczenia

Wypłata świadczenia zostanie wstrzymana, jeśli osoba uprawniona nie odbierze go przez trzy kolejne miesiące. Gdy wystąpi sytuacja, która może mieć wpływ na prawo do świadczenia, np. zmieni się liczba członków rodziny, nastąpi uzyskanie bądź utrata dochodu, trzeba będzie o tym niezwłocznie powiadomić organ wypłacający świadczenie.

17. Druki do pobrania:

- Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - załącznik nr 1 (w wersji doc)  (w wersji pdf)

-  oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym - załącznik nr 2 (w wersji doc)  (w wersji pdf)

-  oświadczenie członków rodziny prowadzących działalność gospodarczą - załącznik nr 3 (w wersji doc)  (w wersji pdf)

-  oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego - załącznik nr 4 (w wersji doc)  (w wersji pdf)

18. Gdzie można uzyskać informacje w sprawie świadczenia wychowawczego

Wszelkich informacji na temat programu 500 + udzielają:

- pracownicy działu świadczeń rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczecinku pod nr tel. 94 37 470 77 oraz pod adresem mailowym: gops_szczecinek@o2.pl

- osoby w punktach informacyjnych  utworzonych na terenie gminy:

 

DATA

MIEJSCOWOŚCI

GODZINA

MIEJSCE SPOTKANIA

16.03.2016 r.

PARSĘCKO, DALĘCINO, DALĘCINKO, BRODŹCE, TARNINA, SKOTNIKI, OPOCZYSKA

18.00

SP PARSĘCKO

17.03.2016 r.

SPORE, TRZCINNO, DOBROGOSZCZ,

NOWE GONNE, BRZEŹNO, GAŁOWO, KRASNOBRZEG,

18.00

SP  SPORE

18.03.2016 r.

GWDA WIELKA, GWDA MAŁA, WIELISŁAWICE, GROCHOWISKA, MARCELIN, GODZIMIERZ

18.00

SP  GWDA WIELKA

21.03.2016 r.

BUCZEK, ŻÓŁTNICA, WOJNOWO, DRAWIEŃ, WĄGRODNO, SIERSZENISKA, OMULNA

18.00

SP ŻÓŁTNICA

22.03.2016 r.

TUROWO, MIĘKOWO, SPOTKANIE,

DZIKI, MOSINA, DĘBOWO, SITNO, JELENINO, ZAMĘCIE, WILCZE LASKI

18.00

SP TUROWO

23.03.2016 r.

TRZEBIECHOWO, KUSOWO, KWAKOWO, WIERZCHOWO, BIAŁE, WĘGLEWO, SŁAWĘCICE, PIETRZYKOWO, KRĄGŁE, GRĄBCZYN, STARE WIERZCHOWO, DRĘŻNO

18.00

SP WIERZCHOWO

 

- pracownicy Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie pod nr tel. 91 430 34 25 w godzinach urzędowania

- pracownicy Resortu Rodziny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nr infolinii: 22 529 06 68 w godzinach urzędowania.

Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora

 

19. Ważne linki

Ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej można pobrać Informatory 500+:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/informatory-rodzina-500-plus/

Można również zapoznać się z poradnikiem dotyczącym świadczenia:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/poradnik-dla-samorzadow/ 

Redakcja UG
DOdaj ogłoszenie
Gmina Szczecinek, ul. Pilska 3, 78-400 Szczecinek, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie
tel.: 94 37 432 48, fax: 94 37 420 08, email: sekretariat@gminaszczecinek.pl, http://www.gminaszczecinek.pl
NIP: 673-177-25-36, Regon: 330920908
Bank Spółdzielczy w Jastrowiu: 26 8935 0009 1344 9079 2000 0010
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@    |    zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x